Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési tájékoztató

 1. Az adatkezelő adatai:

1.1. Adatkezelő neve: Monalisa Kft., adószám: 14182774-2-13

1.2. Adatkezelés helyszíne: Budapest, III. kerület, Lajos utca 70-72. I. emelet 6.

1.3. Adatvédelmi Tisztviselő neve: Vámos Mónika

1.4. Adatvédelmi Tisztviselő elérhetősége: swisscolor@swisscolor.hu

 1. A Tájékoztató célja, hatálya

2.1. A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Monalisa Kft. (2084 Pilisszentiván,

Szabadság utca 54., a továbbiakban: Szervezet) által alkalmazott adatvédelmi-, és kezelési

elveket, és a Szervezet adatvédelmi-, és kezelési politikáját, amelyet a Szervezet, mint adatkezelő

magára nézve kötelező erővel ismer el.

2.2. A Tájékoztató a Szervezet részére az adatkezelésben Érintettek által megadott személyes

adat kezelésének elveit tartalmazza. A jelen tájékoztató célja, hogy a Szervezet által nyújtott

szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy

lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a

magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során

(adatvédelem).

2.3. A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Szervezet különös tekintettel vette

figyelembe a következő jogszabályokat:

 1. a) Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR),
 2. b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény (a továbbiakban: Infotv.)

 1. c) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
 2. d) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a bizonylatok kiállítását és megőrzését illetően).
 3. e) a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló
 4. évi CXIX. törvény.
 5. Fogalom meghatározások

E Tájékoztató vonatkozásában

3.1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely

művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése,

rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése,

betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé

tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és

megsemmisítése.

3.2. Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt –

meghatározza.

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében: Monalisa Kft.

3.3. Személyes adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy

– közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

3.4. Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

3.5. Honlap(ok): az Adatkezelő által, és/vagy felügyelete alatt és/vagy általa meghatározott

tartalommal üzemeltetett honlap(ok).

3.6. Szolgáltatás(ok): Adatkezelő által az üzemeltetett honlap(ok)on, és/vagy az Adatkezelő

telephelyein nyújtott szolgáltatások összessége.

3.7. Érintett: az a természetes személy, aki a Szolgáltatások igénybevétele érdekében

megadja „A kezelt Felhasználói személyes adatok köre pontban” felsorolt adatait.

3.8. Munkavállaló: az a természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyban vagy

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll

3.9. Külső szolgáltató: az Adatkezelő által az egyes Honlap(ok) üzemeltetéséhez, vagy a

Honlap(ok)on keresztül elérhető Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül,

akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a

szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek,

illetve akik az Adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak

minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak Adatkezelővel együttműködésben,

azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, az érintettekről adatokat

gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek az

érintett azonosítására.

3.10. Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

3.11. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

3.12. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé

teszik;

3.13. Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

3.14. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem

lehetséges;

3.15. Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

3.16. Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy

egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai

vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

3.17. Rendszer: az Adatkezelő és/vagy partnerei interneten keresztül elérhető honlapjait és

szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.

 1. A kezelt Felhasználói személyes adatok köre

Adatkezelési folyamat

meghatározása

Az adatkezeléshez kapcsolódó adatok

Tanfolyamok résztvevőinek

adatkezelése

Az Adatkezelő az általa tartott szakmai továbbképzésekhez kapcsolódóan

rögzíti és kezeli a tanfolyamra jelentkezők személyes adatait.

Kezelt személyes adatok: Név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, iskolai

végzettség, munkahely.

Rögzítés: Az Adatkezelő szolgáltatásnyújtásának helyszínén az érintettek

személyes közreműködésével.

Tájékoztatás: Az Adatkezelő szolgáltatásnyújtásának helyszínén

rendelkezésre bocsátja az adatkezelési tájékoztatóját.

Tárolás: Az adatokat az Adatkezelő szolgáltatásnyújtásának helyszínén

elzárva tárolják.

Megőrzés/megsemmisítés: Az adatok a gazdasági tevékenységgel

kapcsolatos jogszabályokban meghatározottak szerinti ideig kerülnek

megőrzésre.

Adatkezelési folyamat

meghatározása

Az adatkezeléshez kapcsolódó adatok

Forgalmazott termékek

értékesítéséhez kapcsolódó

adatkezelés

Az Adatkezelő az általa forgalmazott termékek forgalmazásához

kapcsolódóan kezeli az érintettek személyes adatait.

Kezelt személyes adatok: Név, cím.

Rögzítés: Az adatok az érintettek közreműködésével (e-mail-ben, regisztrációval, vagy

telefonon) kerülnek megadásra.

Tájékoztatás: Az Adatkezelő a honlapján rendelkezésre bocsátja az

adatkezelési tájékoztatóját.

Tárolás: Az Adatkezelő az adatokat a szolgáltatásnyújtása helyszínén

üzemeltetett informatikai eszközökön tárolja az adatokat.

Megőrzés/törlés: Az adatok a gazdasági tevékenységgel kapcsolatos

jogszabályokban meghatározottak szerinti ideig kerülnek megőrzésre.

Hírlevelek címzettjeinek

adatkezelése

Az Adatkezelő az érintettek előzetes hozzájárulása alapján kezeli a

személyes adatokat közvetlen üzleti célú megkeresések külédése céljából.

Kezelt személyes adat: Név, email cím, telefonszám.

Rögzítés: Honlapon való feliratkozás, regisztráció, telefonon történő megkeresés

alapján.

Tájékoztatás: Az Adatkezelő a honlapján rendelkezésre bocsátja az

adatkezelési tájékoztatóját.

Tárolás: Az Adatkezelő szolgáltatásának helyszínén üzemletetett szerveren

kerül tárolása.

Megőrzés/megsemmisítés: A hozzájárulás visszavonását követően törlésre

kerülnek az adatok.

 1. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

5.1. Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében az érintett számítógépén kis

adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú

működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény

növelése. A cookie-t az érintett képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja

böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az érintett

tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

5.2. A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett

bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során

generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus

eredményeként rögzít. Ide tartozik az érintett IP-címe, az általa használt operációs rendszer és

böngésző program típusa, azoknak az internetoldalaknak az adatai, ahonnan az érintett eljutott

az oldalra, és azok is, amelyeket az oldalon látogatott, valamint a látogatás ideje és időtartama. Az

automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy

cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

 1. Az Adatkezelés célja, jogalapja

6.1. Az Adatkezelő által folytatott Adatkezelések célja:

 1. a) Adatkezelő Munkavállalóiról a jogszabályok által előírt nyilvántartások vezetése,

bevallások és jelentések küldése;

 1. b) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése;
 2. c) egyedi megkeresések adminisztrációja;
 3. d) az Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó szerződések megkötésének és teljesítésének

elősegítése;

 1. e) online tartalomszolgáltatás;
 2. f) Szervezet internetes oldalán (oldalain) keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának

biztosítása.

6.2. Adatkezelő a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében

kezelhet személyes adatokat. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az Adatkezelés célja,

jogalapja pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használják fel.

6.3. Amennyiben az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló

nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett

hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a

róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek.

6.4. Amennyiben az Adatkezelés során az érintettek adatainak a továbbítására kerül sor, úgy a

tájékoztatás kiterjed erre a tényre.

6.5. Az érintett a hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását

bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6.6. Az Adatkezelő a Felhasználó által az egyes Honlapokra történő belépéskor a Felhasználó

IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a

Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás illetve jogellenes tartalmak

kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzítik.

6.7. Az Adatkezelő által kiállított bizonylaton szereplő személyes adatokat az Adatkezelő a

számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kezeli.

6.8. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás a

Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető.

6.9. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása –

hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az

érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

6.10. Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott Személyes

adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy

 1. a) a megadott adatok és a hozzájárulások tőle származnak,
 2. b) a valóságnak megfelelnek, és
 3. c) a megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

6.11. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt

belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az email

címet regisztrálta és az adatokat megadta.

6.12. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik

fél adatait adta meg, az ezzel kapcsolatos felelősség őt terheli és a Szervezet jogosult a

Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

 1. Az Adatkezelés elvei, módja

7.1. Az Adatkezelő a személyes adatokat a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban

rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

7.2. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban illetve a vonatkozó

jogszabályokban meghatározott célból kezeli.

7.3. Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok

megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

7.4. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői

felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem

áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így

az érintett illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás

megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem

töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím

kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan

sor kerül –személyes adatot nem kezel, és nem gyűjt.

7.5. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott

Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső

szolgáltatókon kívül harmadik félnek nem adja át.

7.6. Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a

technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek

biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen

elvesztését, megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését-, felhasználását-, és megváltoztatását.

E kötelezettségek teljesítését az Adatkezelő minden olyan harmadik fél részére követelményként

meghatároz, akik részére Személyes adatokat továbbít.

 1. Az Adatkezelések időtartama

8.1. Az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő

e jogos érdekének fennállásáig kezeli.

8.2. Az érintett által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó nem rendelkezik regisztrációval,

Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 30 napon belül

törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését

indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

8.3. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését, a törlést

az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – az érintett tájékoztatása mellett –

korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló

információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekét. A személyes

adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a

Személyes adat törlését kizárta.

 1. Az Érintettek jogai, érvényesítésük módja

9.1. Az érintett kérheti, hogy Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e az érintett személyes

adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

9.2. Levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a

megküldött kérelem alapján az érintett egyértelműen beazonosítható.

9.3. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az

érintett regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a

tájékoztatás megadása előtt az érintettet más módon is beazonosítsa.

9.4. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok

forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére

és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak

továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az érintett adatait.

9.5. Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az Adatkezelő részére az érintett által regisztrált email

címéről küldött „Leiratkozás” tárgyú elektronikus levéllel mondhatóak le. Leiratkozás esetén

az Adatkezelő a hírlevél adatbázisából a Felhasználó elektronikus levelezési címét törli, a hírlevél

küldésre adott hozzájárulását visszavontként kezeli.

9.6. Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy

módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, az érintett kérheti a hiányos Személyes

adatok kiegészítését.

9.7. Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését.

A törlés megtagadható:

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,

vagy

 1. b) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint
 2. c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

9.8. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatják az

érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény

teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

9.9. Érintett kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az

érintett vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé __________teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok

pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha az érintett vitatja

annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy

pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

9.10. Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az érintett által rendelkezésére bocsátott és az

érintett által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt,

géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére

továbbítsa. Ebben az esetben az érintett Személyes adatait az Adatkezelő az érintett által

megjelölt Adatkezelő részére .txt formátumban továbbítja.

9.11. Az érintett tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen:

 1. a) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség

teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének

érvényesítéséhez szükséges;

 1. b) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos

kutatás; vagy

 1. c) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Az Adatkezelő az érintett tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás

megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat

zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik

részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 1. Adatfeldolgozás

10.1. Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 1. a) Az Adatkezelő gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó számlák, illetve egyéb

bizonylatok jogszabályokban meghatározott adminisztrációs kötelezettségével

kapcsolatos tevékenységet Mecseki Könyvelő Kft biztosítja.

Adatfeldolgozás helyszíne: 1039 Budapest, Hímző utca 8. 8. em. 47.

Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés,

és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni.

 1. Külső szolgáltatók

11.1. Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel Adatkezelő nem áll szerződéses

jogviszonyban, vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt,

azonban ettől függetlenül is a Honlaphoz / Szolgáltatásokhoz – akár az érintett közreműködése

által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által az érintettekről vagy a Szolgáltatások honlapjain

folytatott érintetti aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy

más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek az érintett

azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan:

FacebookIreland Inc., Google LLC, Instagram LLC., stb.

11.2. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi

irányelveik szerint kezelik.

 1. Adattovábbítás lehetősége

12.1. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általuk

szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes

adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi.

12.2. Az Adatkezelő jogosult a Felhasználó erre vonatkozó kifejezett engedélye esetén, az

engedélyben megjelölt Személyes adatot az engedélyben megjelölt célból és időtartamban, az

engedélyben megjelölt harmadik fél részére továbbítani. A továbbított adatok kezelésére a

harmadik fél adatkezelési rendelkezései az irányadók.

12.3. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett

tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

 1. Az Adatkezelő Munkavállalóval összefüggő adatkezelések

13.1. Az Adatkezelő Munkavállalóiról az jogszabályban meghatározott személyes adatokat

kezeli.

13.2. Az Adatkezelő Munkavállalóit érintő adatkezelés célja az Adatkezelőt terhelő jogszabályi

(nyilvántartási és bejelentési) kötelezettség teljesítése.

13.3. Az Adatkezelő Munkavállalóit érintő adatkezelés időtartamát az azt előíró jogszabályok

határozzák meg.

13.4. Adatkezelő vagyonvédelmi, vagy a munkaszerződés teljesítésével összefüggő okból az

irodájában és helyiségeiben figyelő kamerákat működtet, illetve létesíthet. A kamerák

képfelvételt készíthetnek, amelyeket Adatkezelő megtekinthet és felhasználhat vagyonvédelmi,

vagy a munkaszerződés teljesítésével összefüggő okból. A felvételeket, ha azok nem kerülnek az

e pontban írtak szerint felhasználásra azok elkészültétől számított 72 órán belül az Adatkezelő

törli.

 1. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

14.1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú

döntésével bármikor módosítsa.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

15.1. Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-

391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

15.2. Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per – az érintett

választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is

megindítható.__

16. Nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a Swiss Color Sminktetoválás Kft. (1036, Budapest Lajos u. 70-72.)  adatkezelő által a www.swisscolor.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. 
Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, e-mail cím
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a
SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
http://simplepay.hu/vasarlo-aff